Hà Lan có nền giáo dục chất lượng cao nổi tiếng trên toàn thế giới. Chất lượng giáo dục được đảm bảo thông qua hệ thống các quy định và bảo đảm chất lượng trên toàn quốc.

Văn bằng được công nhận

Luật của Hà Lan ( Luật Nghiên cứu và Giáo dục đại học) quy định rằng các chương trình cấp chứng chỉ của các trường học bậc đại học phải được đánh giá dựa trên tập hợp các tiêu chí cụ thể, đánh giá được nội dung và trình độ của các khóa học.

Các chương trình cử nhân và thạc sĩ đáp ứng được các tiêu chí sẽ được công nhận (chính thức công nhận) bởi  Tổ chức chứng nhận của Hà Lan và vùng Flanders (NVAO).

Các bạn sinh viên sẽ được cấp một văn bằng được công nhận chỉ sau khi đã hoàn thành chương trình cấp bằng được chứng nhận.. Hệ thống chứng nhận này được thành lập nhằm bảo đảm rằng các chương trình giáo dục bậc đại học của Hà Lan có thể đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất.

Các khóa học chuyên ngành và Tiến sĩ

Các chương trình học tiến sĩ không được chứng nhận bởi NVAO: Đó là trách nhiệm của từng trường học. Điều này cũng áp dụng đối với các chương trình và khóa học cấp bằng hay cấp chứng chỉ, bao gồm các khóa học chuyên ngành.

Chất lượng của các khóa học chuyên ngành, là một phần trong chương trình thạc sĩ được chứng nhận., được bảo đẩm thông qua sự công nhận chương trình học chính. Chất lượng của các khóa học loại khác thuộc trách nhiệm của chính các trường hoc.

Chứng nhận nước ngoài

Trên thực tế, một khóa học không được công nhận không có nghĩa là khóa học đó không đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng.

Các trường học có thể có các chương trình học cử nhận, thạc sĩ hay các chương trình khác được các nước khác công nhận. Trong những trường hợp đó, bằng cấp có thể được công nhận ở đất nước đó, nhưng không nhất thiết phải được công nhận ở Hà Lan.

Ví dụ như chương trình học thạc sĩ tại một trường đại học khoa học ứng dụng Hà Lan. Chương trình này có thể được cấp bằng và công nhận bởi một trường đại học được chứng nhận của Anh quốc.

Trung tâm đăng ký

Tại cơ sở dữ liệu các chương trình và khóa học quốc tế trong mục   Tìm khóa học Studyfinder  ddựa vào các biểu tượng mà các bạn sinh viên có thể biết được chương trình đó có được công nhận hay không.
Các bạn sinh viên có thể tìm thấy thông tin tổng quát về tất cả các chương trình học được NVAO công nhận tại Trung tâm đăng ký các chương trình học bậc đại học (CROHO).